Cofarminas 20 anos

Fotos Josi Ferreira
e Ingrid Morhy