19/01 – Guilherme Roitberg – 4 anos

Fotos: Josi Ferreira